Regulamin sklepu

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe
Dokumenty do pobrania

§1 Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego http://rhinoceros.com.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.

b) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2 Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny http://rhinoceros.com.pl . Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Pamiątkowej 2/23, 61-512 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000415591, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail kontakt@progrupa.com, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań

1.5 Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. Nasz system sklepowy automatycznie przelicza ceny z walut. Jednak nie możemy wykluczyć błędu w cenie lub że współpracujący z nami  producent oprogramowania może dokonać zmiany cen i nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia na poprzednio obowiązujących warunkach, wówczas zastrzegamy sobie prawo do anulowania takiego zamówienia i  zwrotu zwrot środków na konto klienta. Zawarte na naszych stronach treści i nasza korespondencja elektroniczna nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dokładamy wszelkich starań by nasza oferta była w pełni aktualna. Podajemy ceny netto oraz brutto (z podatkiem VAT) za produkty w sklepie w złotych polskich, bez kosztów przesyłki. Koszt przesyłki dla produktów dostarczanych elektronicznie jest zerowy.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 25/2, 60-501 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000415591, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

1.8. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu http://rhinoceros.com.pl  są przetwarzane przez ProGrupa Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pamiątkowej 2/23, 61-512 Poznań.

       1.8.1.  klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób. 

       1.8.2. szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1. Sklep internetowy http://rhinoceros.com.pl umożliwia klientom:

      2.1.1 składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym http://rhinoceros.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,
     
      2.1.2  uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym. 

2.2 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.4 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Po rejestracji w sklepie internetowym, należy wybrać towar lub towary do wirtualnego koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i potwierdzić złożone zamówienie. Po zatwierdzeniu zamówienia na podany w danych rejestracyjnych adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia z linkiem do szczegółowej faktury proforma.

2.4.2. do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail oraz Hasło. W przypadku zakładania Konta Firmowego wymagane jest podanie nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru NIP, adresu e-mail oraz Hasła.

2.4.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do wirtualnego koszyka).

2.4.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.4.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.5.1. użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.5.1.1. wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@progrupa.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2.5.1.2. umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.5.2. usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.5.3. wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji - tzw. „szybkie zakupy";
c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
d) złożenie zamówienia telefonicznego

3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz dostęp do faktur.

3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu http://rhinoceros.com.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Prawidłowa rejestracja konta zostanie potwierdzona komunikatem.

3.3.1. złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepu http://rhinoceros.com.pl, polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W tym celu wybieramy sposób płatności i dostawy. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.5. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@progrupa.com,. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.5.1. w treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenia sposobu realizacji płatności.

3.6. Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny pod numerem +48 880 50 55 50 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

3.6.1. skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj.: przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.

3.6.2. aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.

3.7 W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.8. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.9. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.

3.9.1. oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaje go wiązać.

3.9.2. umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.13 niniejszego regulaminu).

3.10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową.

3.11. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.12. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.9. Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3.13. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.9.2 Regulaminu.

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

3.15. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1. Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, które to zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej:
- płatności za pobraniem;
- odbiór osobisty;

b) bezgotówkowej:
- płatność przelewem na rachunek sklepu;
- Leasing GRENKE (wymagana weryfikacja klienta przez firmę leasingową).

4.1.4 Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.1.5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów

4.2.1. zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez http://rhinoceros.com.pl w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 13 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia i czas dostawy.

4.2.3. w przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.9 niniejszego regulaminu).

4.2.4. czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

4.2.3. PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu.

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. w przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3. informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. w przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia i przy pobieraniu programu SketchUp lub przekazanie ich pracownikom firmy ProGrupa za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

5.2. Administratorem danych osobowych jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000415591, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.5. Zamawiający ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań bądź też mailowo na adres kontakt@progrupa.com. Zbierane dane osobowe w postaci imion, nazwisk, adresów korespondencji, poczty e-mail oraz numerów telefonów pomaga Sprzedającemu przekazać ważne informacje dotyczące zasad licencjonowania oraz marketingowe.  

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

6.1.2. gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań.

6.1.3. wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

6.1.4. wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

6.1.5. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@progrupa.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.5.1. rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.5.2. odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.5.3. sprzedawca informuje, że W przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.6. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@progrupa.com bądź listownie na adres sklepu: ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań.

6.2.2. w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3. rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4. odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań

bądź też mailowo na adres: kontakt@progrupa.com.

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3 Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4 W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5 Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej; 

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego klient korzysta ze sklepu http://rhinoceros.com.pl, spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1. komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

8.1.2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0, Internet Explorer 6.0, Chrome 32.0 bądź wersje wyższe,

8.1.3. aktywne wtyczki - JAVA, FLASH,

8.1.4. rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,

8.1.5. posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

8.2. Informacja dla klienta sklepu http://rhinoceros.com.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1. podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego z równoważnym sformułowaniem, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego http://rhinoceros.com.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”, czy też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów lub trudności prosimy o kontakt - mailowy kontakt@progrupa.com lub telefoniczny, pod numerem telefonu +48 880 50 55 50.

8.2.2. zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie złożenia zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@progrupa.com z żądaniem zmiany lub zgłoszenie chęci zmiany telefonicznie kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 880 50 55 50. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

8.3.1.2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Zmiany w regulaminie:

8.5.1. usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2. zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3. zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.8. Rozstrzyganie sporów.

8.8.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.8.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz reklamacji

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy